Zwroty/Reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres:

Goleniów 72-100 ul.Długa 14,

jak i na adres kontaktowy e-mail:
sklep@kryptosklep.com
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania
oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części,
zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument
powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to
zrobić w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i
prawnych.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od
dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić
Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:
sklep@kryptosklep.com
3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć
zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,
usunięcie wady),
g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia
wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
niezasadności reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
konsumenta i jego żądanie.

Formularz odstąpienia od umowy